UDVIKLINGSFORLØB 2017

Vinderskoler

Tilmeldte skoler i vilkårlig rækkefølge - DM i skoleudvikling 2017

Tilmeldte skoler i vilkårlig rækkefølge - DM i skoleudvikling 2017

luftfoto

Molsskolen 2017 (Syddjurs)

Mols i udvikling - Landsbyklyngeprojektet - tilsammen har vi alt! Molsskolen har gennem de seneste 2,5 år samarbejdet med kirke, idrætsforeninger, erhvervsliv, frivillige, bådelaug og andre samarbejdspartnere på Mols om at udvikle området og den lokale skole på Mols.
folkeskole

Solvangskolen 2017 (Furesø)

K-FAG: På Solvangskolen har de indført K-FAG i børnemiljøet 0-5. klasse. K-FAG er kompentencefag i UU-tiden eksempelvis Skoleskak, musik i bevægelse, børneyoga, mindfulness, IT-værkstedet, lær at skrive 10-finger, madkundskab, "Den lille kunstner", "Den gode fortælling", drama og motorisk træning.
folkeskole

Stubbæk Skole 2017 (Aabenraa)

Programmering set med elevøjne - På Stubbæk Skole har de uddannet deres egne elever til at hjælpe andre skoleelever med programmering. Skolen tilbyder en række kommuneskoler mulighed for at komme i gang med programmering. Stubbæk Skoles elever rykker ud i uge 39 for at undervise elever fra 0 klasse til 9 klasse. På ...
motion

Nordbyskolen 2017 (Guldborgsund)

God motorisk udvikling skaber læring og trivsel på Nordbyskolen! - Motorisk træning og screening i 0. kl. og under brobygningen fra børnehaverne skaber grundlaget for den øvrige læring og trivsel senere i skole- og SFO-tiden. Alle elever bliver screenet og trænet i et samarbejde med sundhedsplejerske og fysioterapeu...
skole-hjem-samarbejde

Løgstrup Skole 2017 (Viborg)

Det gode skolehjemsamarbejde - På Løgstrup Skole fokuserer man på at få skolehjemsamarbejdet til at blive vedkommende for den enkelte elev, så denne føler ejerskab for egen læringsproces. Eleverne er gjort til primære aktører ved skolehjemsamtalerne og i det daglige arbejde med læringsmål. Der er således opstået en ...
vissenbjerg skole

Vissenbjerg Skole 2017 (Assens)

Vissenbjerg Skole har med "EUD i skolen - skolen i EUD" udviklet projektugen ”Uddannelse og job”, som har til formål at skabe øget viden om erhvervsuddannelserne. På den måde bliver eleverne i højere grad i stand til at træffe kvalificerede valg i forhold til i første omgang præsentationskurset i 8. klasse...
skole

Aabybro skole 2017 (Jammerbugt)

Udeskole og liv i byen - Aabybro Skole. Aabybro skole har anlagt udeplads med bålhytte, udekøkkener, højbede og muret pizzaovn - et samarbejde mellem skolen og det lokale samfund. Læringsrummet er for skolens elever men samtidig et udflugtsmål for andre institutioner i dagtimerne. Derudover er der et rekreativt områ...
Skole Herningvej

Herningvej Skole 2017 (Aalborg)

På Herningvej Skole vokser ny forældrerolle i takt med elevernes længere og mere varierede skoledag. Jo mere varieret og spændende undervisning, jo større behov for struktur og forudsigelighed. Herningvej Skole arbejder derfor med Ugeplan og LM, og har afskaffet forældrenes tidligere traditionelle lektielæsning i hj...
Ans Skole

Ans Skole 2017 (Silkeborg)

Børn som bønder på Ans Skole. Et forløb fra medio april til primo september 2017, hvor en mellemtrins-årgang en dag om ugen flytter undervisningen ud på et lokalt landbrug. Eleverne inddeles i grupper, der får et jordlod de skal dyrker, de hjælper med gårdens drift og projektet afsluttes med høstfest, hvor forældren...
bavnehøjskole

Bavnehøj Skole 2017 (Aarhus)

På Bavnehøj Skole skaber arkitektur, indretning og pædagogik i samspil fantastiske rammer for involverende og engagerende læringsmiljøer. Rammer, som giver mulighed for, at eleverne kan arbejde projektorienteret, kritisk undersøgende og analyserende, og hvor der er plads til, at eleven, enten enkeltvis eller sammen ...
folkeskole

Smidstrup-Skærup Skole 2017 (Vejle)

Ordblindepatruljen – et elevnetværk på Smidstrup-Skærup Skole. Skolens ordblinde elever mødes månedligt i et netværk, hvor der snakkes om og arbejdes med fx apps, programmer, strategier, udfordringer og erfaringer. Tre udvalgte elever er superbrugere, som hjælper med at guide andre elever, samt personalet på skolen.
skoleskak

Verninge Skole 2017 (Assens)

Med skoleskak på skemaet tilbyder Verninge Skole et læringsrum, eleverne glædeligt træder ind i. Her er en fast struktur med regler, der skal overholdes og sociale hensyn, der skal tages – ligesom i resten af skoledagen, men med udgangspunkt i det ældgamle, analoge skakspil. Og det virker. I ro og mag sidder 20 ele...
kunst

Skødstrup Skole 2017 (Aarhus)

Kodning, leg og læring i samskabelse på Skødstrup Skole. Kommunen, skolen og skolebestyrelsen har fokus på samskabelse mellem forældre, skole og eksterne. I den forbindelse laves der prøvehandlinger som f.eks.workshops i indskolingen, med fokus på didaktik og kodning. De afholdes af lærer- og pædagogstuderende, samt...
æble

12 skoler 2017 (Frederiksberg)

Systematisk åben skole for hele skolevæsenet på Frederiksberg (12 skoler). I Frederiksberg Kommune arbejdes der med matrix for åben skole. Dvs. en række centralt og fælles planlagte åben-skole-forløb, som alle skoler bruger. Alle rammer er på plads, så det er nemt for skolerne og for samarbejdspartnerne. Herudover s...
præmier

Spjald Skole 2017 (Ringkøbing)

Skillscamp - innovationsprojekt på Spjald Skole. I dette forløb ind tænkes det lokale erhvervsliv, innovative og kreative metoder i undervisningen for at understøtte børn og unges udvikling af entreprenante kompetencer. Skolereformen (2014) satte it, åben skole, innovation og entreprenørskab på skoleskemaet, men som...
æble

Kratbjergskolen 2017 (Allerød)

Sammen om vores Grundfortælling på Kratbjergskolen! Kratbjergskolens grundfortælling eller varedeklaration er resultat af en proces, der har involveret medarbejdere, forældre, elever, repræsentanter fra lokalsamfundet og eksterne skole-eksperter. Skolen gennemførte tre åbne "Town Hall møder" med udgangspun...
skole

Ferslev Skole 2017 (Aalborg)

Bæredygtighed skaber inklusion på Ferslev skole. Natur, udeliv og inklusion går hånd i hånd på Ferslev skole. Ved at skabe et uderum til undervisning, hvor alle kan være sig selv og bidrage på trods af eventuelle udfordringer, arbejder skolen med inklusion, sammenhold, læringsfællesskaber og bærdygtighed.
skole

Gjern Skole 2017 (Silkeborg)

Musikskoven” på Gjern Skole. Et projektarbejde i 5. klasse i samarbejde med arkitektfirmaet ”Arkitema” og arkitektstuderende om, hvornår undervisningen bliver bedre af, at vi går udenfor, og hvad der skal ændres i det fysiske læringsmiljø for at understøtte læring.
bog

Midtskolen 2017 (Faxe)

Arbejdet med udvikling af social læring, på en af Faxe kommunes specialskoler, og sparring herfra til almen området viser, at alle børn har gavn af undervisning i og skarpt fokus på social læring. Der er derfor udviklet en læseplan, en vejledning samt undervisningsmaterialer til undervisning i faget. Arbejdet har v...
vision

Ølgod Skole 2017 (Varde)

Fordybelsesdage i overbygningen. Onsdag er fordybelsesdag på 8. og 9. årgang på Ølgod Skole. Fordybelsesdage, som giver plads til faglig fordybelse og aktiviteter i forhold til trivsel, fællesskab og dannelse. Fordybelsesdagene giver mulighed for at skabe variation i hverdagen, rum til samarbejde med det lokale erhv...

Ølgod Skole (2) 2017 (Varde)

Bevægelsescamp for mellemtrinnets elever på Ølgod Skole. Samarbejdet med de lokale organisationer er et lovmæssigt krav i forhold til den åbne skole. Målet med ugen er at præsentere eleverne for en mangfoldighed inden for forskellige idrætstilbud, der kan afvikles i og omkring Ølgod Hallerne og dermed indgå i den un...

Bislev Skole 2017 (Aalborg)

#ProgrammeringNaturligvis - Bislev skole er i gang med at lave afprøvede undervisningsforløb i de naturfaglige fag på mellemtrinnet, hvor programmering inddrages i den daglige undervisning som et muligt værktøj. Programmering skal ikke være noget, der tages frem en gang imellem for at lære at kode. Det skal være et ...

Skørping Skole 2017 (Rebild)

Fodbold AK-ademi på Skørping Skole - AK-klassens fodboldskole for børn med særlige behov. AK-ademiet er en fodboldskole for børn med særlige behov, der, grundet deres sociale udfordringer, kan have svært ved at deltage på almindelige fodboldskoler. Ak-ademiet er for specialelever fra hele Nordjylland. Fodboldskole...

Holbergskolen 2017 (København)

KÆMP: Inklusion på Holbergskolen. Holbergskolen har udviklet en 3-Dimensionel metode til at arbejde med inkluderende skoleudvikling. Metoden er fællesnævner for KÆMP og de to datter-projekter ThumbsUp og Sprograketten. De 3 dimensioner, som skolen arbejder med udvikling indenfor er: Barnet, Familien og Lærerteamet.

Limfjordsskolen 2017 (Struer)

Faglaboratorier i alle fag på Limfjordsskolen i Struer. På Limfjordsskolen tænker de hjernesmart. Det betyder, at viden og forståelse om hjernens virkemåde gennemsyrer alt hvad de gør – lige fra planlægning af timer til indretning af skolen. Derfor underviser skolen 4. til 9. klasse i faglokaler i alle fag – tydeli...

Kokkedal Skole 2017 (Fredensborg)

Fra fastlåst mindset til udviklende mindset på Kokkedal Skole. Skolen har i gennem de sidste tre år, på forskellig vis, arbejdet med mindset på 6.-9. årgang. Og på baggrund af de erfaringer de har gjort sig, ønsker de nu at udbrede dette arbejde til alle skolens årgange. Der har dels været arbejdet med det som kurs...

Dybbøl-skolen 2017 (Sønderborg)

Dybbøl-Skolen – Rum til samarbejde. Dybbøl-Skolen har valgt målrettet at sætte fokus på medarbejdernes rum og muligheder for at samarbejde og vidensdele, for fælles forberedelse og for trivsel og social kapital. Alt sammen med udgangspunkt i skolens motto: ”Dybbøl-Skolen – et godt sted at være og lære”. Her mener m...

Søndervangsskolen 2017 (Favrskov)

Mine valg – min skole. Valgfag i indskolingen på Søndervangsskolen i Hammel. Her har de nemlig valgt at indføre valgfag i indskolingen (1. -2. årgang) i to sammenhængende lektioner pr. uge. Der er fokus på elevernes interesser, andre læringsformer, IT, kreativitet og bevægelse. Resultatet er ejerskab og høj motivat...

Pilehaveskolen 2017 (Assens)

”Forliset i Lillebælt” er et nyskabende teater-kultur- og inklusionsprojekt forankret i lokalområdet udarbejdet i et tæt samarbejde mellem elever og lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter fra specialskolen Pilehaveskolen, kulturinstitutioner i Assens kommune og frivillige.

Aars Skole 2017 (Vesthimmerland)

Musikklubben – et nyt musikalsk miljø på Aars Skole, der består af ca. 20 elever som tilbydes gratis at være med i miljøet, og skolen ønsker på denne måde at styrke musikoplevelsen for eleverne, og styrke interessen og musikopmærksomheden generelt på skolen. Musikklubben foregår i skoletiden og er således en integre...

Asferg Skole 2017 (Randers)

Unikt frikvartersprojekt på Asferg Skole. Skolen er gået sammen med en lokal idrætsforening med fokus på nytænkende måder til at få mere bevægelse og Åben skole på skemaet. Eleverne i 4.-6. klasse på Asferg Skole har mulighed for at holde frikvarter i Træningshuset. I Træningshuset står en foreningsinstruktør fra Pu...

Sanderumskolen 2017 (Odense)

“Me & More” på Sanderumskolen i Odense er identitet, kommunikation og innovation på en helt ny måde. Idéen er at skabe et fællesskab, som udvikler den enkelte elevs kompetencer – personligt og relationelt, og effekten er ikke til at tage fejl af! Den enkelte elev, klassen og i sidste ende skolen kan profitere ...

Sejs Skole 2017 (Silkeborg)

Sejs Skole løber til Gardasøen – den gode overgang fra undervisning til SFO. Kan man løbe til Gardasøen? Eleverne i indskolingen på Sejs Skole gør et ihærdigt forsøg på at løbe til Gardasøen og andre destinationer i Verdenen. Hver dag når skoledagen slutter, mødes tre lærere og ca. 275 elever for at løbe ad opmålte ...

Trekronerskolen 2017 (Roskilde)

Trekronerskolens Adventure Race. De tilmeldte hold, der består af 2 forældre og 3 elever, skal kæmpe om hurtigst muligt at gennemføre en rute med forskellige strabadser og opgaver. Start og slut på skolen, men ruten går rundt forskellige steder i Roskilde og omegn. Der skal cykles, løbes, svømmes, klatres, skydes o...

Sophienborgskolen 2017 (Hillerød)

”Pædagogisk innovationshus”- en hjælpende hånd til pædagogisk udvikling og implementering i hverdagen. Målet er at kunne skabe pædagogisk innovation, der støtter op om den eksisterende undervisning. Innovationshuset skal i tæt samarbejde med lærere og pædagoger udvikle, tilbyde og gennemføre undervisning, der tilgo...

Veksø Skole 2017 (Egedal)

Veksø Skole praktiserer pædagogisk kinesiologi med eksplosiv vækst i elevernes faglige udvikling og trivsel. Pædagogisk kinesiologi er en af undervisningsministeriet godkendt metode, der ved hjælp af blide fysiske øvelser stimulerer elevernes udvikling markant. Pædagogisk kinesiologi hjælper let og enkelt elever med...

Arenaskolen 2017 (Greve)

Arenaskolen er en DGI certificeret folkeskole med 350 elever i Greve kommune. Skolen har fokus på høj faglig, trivsel og bevægelse. For at styrke fagligheden har skolen fleksibel planlægning. Det betyder at elevernes skemaer kan ændres uge for uge, således at klasserne vil have deres faste lærere, så meget som mu...

Langelinieskolen 2017 (København)

Kendskab til børnerettigheder skaber skoleglæde på Langelinieskolen, Danmarks første UNICEF Rettighedsskole. Som en UNICEF Rettighedsskole er FNs Børnekonvention værdigrundlaget for elevers trivsel og dannelse. Konkrete hverdagserfaringer med børns rettigheder skaber tryghed i skoledagen hos både elever og medarbejd...

Sct. Nicolai Skole 2017 (Køge)

Demokratid er elevernes tid til at få indflydelse og medbestemmelse samt lære om rettigheder, pligter og ansvar. I Demokratid lærer eleverne, hvad det vil sige at være borgere i et demokratisk samfund. I Demokratid har eleverne direkte indflydelse på skolens særlige dage, herunder er de med i selve planlægningen i s...

Borbjerg Skole 2017 (Holstebro)

Ordblinde som IT-superbrugere. IT-superbrugerne er alle ordblinde elever, der skal hjælpe andre ordblinde og børn med læse-stave-udfordringer. Ordblinde IT-superbrugere oplæres i nogle af de forskellige hjælpemidler, der findes, hvorefter de så hjælper andre børn og unge med disse udfordringer.

Kobberbakkeskolen 2017 (Næstved)

Bring det almene ind i det specielle - Kobberbakkeskolen. I det stigende fokus på at elever med særlige behov skal inkluderes i det almene undervisningsmiljø, forsøger Kobberbakkeskolen at vende bøtten på hovedet, og etablere klasser hvor tankegangen er at bringe det almene undervisningsmiljø tættere på elever med ...

Rosmus Skole 2017 (Syddjurs)

JEU, Job, event og uddannelse er et fag i udskolingen, der gør eleverne klar til et videre livsforløb. Der er fokus på de faglige-sociale-og personlige styrker. Undervisningen er meget praksisorienteret, og der bliver lavet alt fra mad til at slukke ildebrande.

10. Aabenraa 2017 (Aabenraa)

Erhvervstysk i grænseregionen. Øget fokus på uddannelses- og erhvervsvirksomheder i transport og logistikbranchen Øget fokus på tysk i grænseregionen og styrkelse af tysksprogligt interesseområde. Kompetencesamarbejde mellem ungdomsuddannelse, erhvervsliv og 10. Aabenraa. Vekselvirkning mellem praktikforløb og under...
Grønhøjskolen

Grønhøjskolen 2017 (Randers)

Karakterniveauet i 9.klasser i 2016/17 er væsentligt forbedret. Specielt for de svageste elever. Alle elever herunder urolige og angste tilbydes redskaber fra hypnoterapi til for eksempel at øge troen på egne evner, at ”jeg er god nok”, at kunne berolige sig selv, være mere koncentreret og fokuseret samt mindske ang...

Ødis Skole 2017 (Kolding)

Hver onsdag har alle klasser på Ødis skole fagdage, som er enten emne- eller fag-specifikke. Formål med fagdage er at have tid til fordybelse med et emne/tema en hel dag. For eleverne giver fagdage mulighed at opleve en proces eller følge et produkt fra start til slut på en dag, mens lærerene har mulighed for at føl...

Bavnehøjskolen (2) 2017 (Favrskov)

Innovationsdidaktik på Bavnehøjskolen i Hadsten. På Bavnehøjskolen i Hadsten arbejder de med at udvikle en innovativ, problemorienteret og praksisnær didaktik. Gennem arbejde med LEGO, robotter, STEM-forløb, samarbejde med folkebibliotek og kodning får de eleverne til at bruge og udvikle deres viden, færdigheder og ...

Humlebæk Skole 2017 (Fredensborg)

”Du skal da gå til noget”, på Humlebæk Skole. Én time (60 min) hver fredag skal eleverne fra 6.-9. årgang tilmelde sig en aktivitet indenfor bevægelse eller kreativitet. Tiden er hentet fra den understøttende undervisning. Eleverne fra 6.-9. årgang skal få en idé om, hvad det vi sige at dyrke en aktivitet. Der er 3 ...