Udviklingsforløb 2016

Vinderskoler

Tilmeldte skoler i vilkårlig rækkefølge - DM i skoleudvikling 2016

Tilmeldte skoler i vilkårlig rækkefølge - DM i skoleudvikling 2016

Eltang Skole og Børnehave (Kolding)

Bæredygtighed, Innovation og Design (BID) - På Eltang Skole og Børnehave har de med bæredygtighed som tema sat viden, kompetencer og færdigheder i spil gennem innovative processer i undervisningen. Eleverne har lært at arbejde i designprocesser med den usikkerhed det indebærer, at resultatet ikke altid er kendt, før...

Sophienborgskolen (Hillerød)

Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skolehjem-samarbejde. Sophienborgskolen åbnede dørene for børnenes forældre (og øvrige netværk) og fik skabt en helt ny (kontinuerlig) form for dialog om børnenes skolehverdag, læring og den faglige progression. Forældrene oplevede endvidere, at de fik styrke...
Folkeskole Søgårdsskolen

Søgårdsskolen (Gentofte)

I lære i den virkelige verden - Søgårdsskolen sikrer at elevernes faglige, sociale og alsidige kompetencer og færdigheder udvikles ved praktik "i den virkelige verden". De inddrager således lokalsamfundet i, at løfte opgaven med at stille deres elever med særlige behov bedre til at kunne træffe realistiske...

Grauballe Skole (Silkeborg)

Samarbejde med frivillige fra Ældresagen - Grauballe skole aktiverer Ældresagen i et skolesamarbejde. På den måde kan udvalgte elever udvikle sig i en lille og tryg ramme, som både kan være et alternativ til det store klasserum, et behov for én til én tid eller et alternativ til skolens ugeskematimer.

Ellemarkskolen (Køge)

Et helhedsorienteret syn på undervisning i området ”Uddannelse og job” - Med vejledningsreformen i 2014 fik lærerne et større ansvar for at sikre en undervisning, der bidrager til elevernes uddannelsesafklaring og -parathed. Ellemarkskolen besluttede sig for at arbejde målrettet med dette.

Gilbjergskolen (Gribskov)

Som den første skole i landet har Gilbjergskolen og Gilbjerg Børnehuse fuldt ud implementeret Matematik & Skak som en integreret del af legen for de 3-5 årige på førskoleårgangene og som obligatorisk fag i undervisningen for eleverne i indskolingen helt frem til udskolingen.

Harboøre Skole (Lemvig)

Sammen med byens øvrige pædagogiske institutioner har Harboøre Skole skabt en Kultur- og Dialektfestival, hvor dialogen på tværs af generationer, professioner og organisationer, øger elevernes og borgernes kulturelle viden og stolthed

Klarup Skole (Aalborg)

International profilskole - Klarup Skole skaber en international rød tråd gennem det almene faglige og didaktiske arbejde på skolen. Når man træder ind på skolen er rejsetemaet det gennemgående - og der er skabt en banegårdsstemning med kupéer, bænke og skilte til forskellige platforme, der fører ud i verden.
Børn på violin

Gedsted Skole (Vesthimmerland)

Obligatorisk instrumentalundervisning for alle elever - Gedsted Skole har en stærk tradition for musik som en del af skolens hverdag og som samlingspunkt for skolens sociale liv. Med udgangspunkt i den åbne skole er alle elever siden august 2014 blevet tilbudt instrumentalundervisning som en obligatorisk del af skol...

Skørping Skole (Rebild)

Med en åben tilgang til aktørerne i og omkring skolen og ved konsekvent at forsøge at undgå kasse- og søjletænkning, løfter Skørping Skole gennem en række konkrete udviklingsforløb både elever og det omkringliggende samfund.

Frydenhøjskolen (Hvidovre)

Vamos: Inspiration til bevægelse i folkeskolen og andre institutioner - På Frydenhøjskolen har de motion og "hjerne-pauser" på dagsordenen. Med Vamos, en boks fyldt med aktivitetskort som giver øvelser til hjerne-pauser, har skolen indført et forsøg på at få børn til at bevæge sig mere i skoletiden.
skolesamarbejde

10 skoler ( Odense Nord)

Sammen kan vi mere - Skolesamarbejde mellem ni folkeskoler og en ungdomsskole sætter nye standarder for skoleudvikling i Odense Nord. Samarbejdspartnerne er Abildgårdskolen, Agedrup Skolen. H.C. Andersen Skolen, Kroggårdsskolen, Næsby Skole, Risingskolen, Søhusskolen, Seden Skole, Sct. Hans Skole og UngNord, én af u...

Sanderumskolen (Odense)

Me & More-På Sanderumskolen arbejder de med Me & More. Ideen er, at skabe et fællesskab som udvikler den enkelte elevs kompetencer – personligt og relationelt. Succeskriterierne er: øget tolerance, bedre gruppedynamik, større mod, større selvværdsfølelse og dermed bedre læring og kreativitet.

Tingstrup Skole (Thisted)

Tingstrup Skole programmerer og koder til fremtiden - Tingstrup Skole har valgt at oprette et innovations- og programmeringshold for udskolingselever. Her fokuseres på at nytænke undervisningen, og formålet er at eleverne får indblik i, at kodningens nye sprog kan benyttes i den virkelighed, der venter på den anden ...

Gjessø Skole (Silkeborg)

Gjessøs Børn - Projektet er et samarbejde mellem Gjessø Børnehave, Gjessø Skole, fritidsdelen og alle forældrene. Ideen er at skabe en rød tråd fra børnehave til skole, og gøre børnehaven klar til skolen og skolen klar til børnehaven.
Folkeskole Højvangskolen

Højvangskolen (Aarhus)

Elevstyrede forældresamtaler - Højvangskolen ønsker at revitalisere skolehjemsamarbejdet ved elevstyrede forældresamtaler. Dette vil samtidig muliggøre en endnu bedre inddragelse af forældrene som ressource i forhold til elevernes læring og trivsel.

Tørring Skole (Hedensted)

LP-modellen i en ny kontekst - Tørring Skole indfører med modellen en systematik omkring forebyggelse og reducering af lærings- og adfærdsproblematikker med det mål at skabe hensigtsmæssige betingelser for både faglig og social læring hos eleverne.

Hammershøj Skole (Viborg)

Ugeskemaet - Motivationen for at gå i skole er steget markant hos 4. klasses-eleverne på Hammershøj Skole ved Viborg, efter den traditionelle klasseundervisning er blevet udskiftet med et særligt ugeskema, hvor elevinddragelse og undervisningsdifferentiering er bærende elementer.​
samling af børn

Kulsbjerg Skole (Vordingborg)

Mediepatruljer - Kulsbjerg Skole har udviklet mediepatruljer, hvor store og små elever fra forskellige klassetrin er uddannet som eksperter, der kan bistå andre elever og lærere på skolen med at holde styr på teknologien i forbindelse med undervisningen og øvrige særlige projekter.

Tarup Skole (Odense)

Differentieret tilbud til elever der er udfordret i læringsmiljøet - Formålet med projektet er at give elever, der er udfordret i læringsmiljøet nye positioner, så de kan "træde ud" af deres vante roller, som kan ses som forstyrrende og ikke motiveret.

Klinkby Skole (Lemvig)

Trivsels- og bevægelsesbånd - Klinkby Skole ønsker at fremme en mere varieret leg og aktivitet i pauserne. Det styrker de gode venskaber på tværs af klasser og alder og modvirker følelsen af ensomhed hos eleverne.
fodboldskole

Nordals Skolen (Sønderborg)

Fodboldlinjen på Nordals Skolen - Formålet med fodboldlinjen er først og fremmest at motivere eleverne i hverdagen i forbindelse med deres skolegang, samt at skabe sociale relationer og fællesskaber på tværs af tre 7.klasser på årgangen. Desuden skal fodboldlinjen sikre 4 lektioners bevægelse udover de obligatoriske...
cosinus

Nydamskolen (Sønderborg)

Master Class i matematik - Et samarbejde mellem Nydamskolen, Broager Skole, Gråsten Skole og Alssundgymnasiet Sønderborg. Nydamskolen tilbyder elever med særlige kompetencer i matematik et master-forløb , der accelererer deres faglige niveau i matematik.
skoel

Østbirk skole (Horsens)

CoTeaching - Østbirk skole styrker et bredt, kreativt og innovativt læringsbegreb samtidig med et mangfoldigt læringsfællesskab. Skolen bryder forestillingen om én lærer til én klasse og har ansat en Co-Teacher med specialviden og vejledererfaring.

Sorø Borgerskole (Sorø)

Flexdag - På Sorø Borgerskole er flexdagen tænkt som en del af implementeringen af Folkeskolereformen. Strukturen skaber mulighed for nytænkning indenfor: varierede undervisningsformer, anvendelsesorienteret undervisning og niveaudeling.
idræt

Langhøjskolen (Struer)

Foreningssport og skoleidræt - Samarbejdet mellem Langhøjskolen og de lokale foreninger fremmer sammenhængskraften og bidrager til at eleverne i 0. - 3. klasse i højere grad bliver præsenteret for det lokale foreningsliv og de muligheder det rummer.

Dalmose Skole (Slagelse)

Inddragelse af forældre, elever og bysamfund - Efter den nye skolereform blev etableret, har Dalmose Skole forsøgt at agere nytænkende ved at initiere et projekt som arbejder med forældre/elev/bysamfundets inddragelse i såvel læringsmiljøet som den generelle adfærd blandt eleverne, i særdeleshed med fokus på udskoli...

Balleskolen (Silkeborg)

Struktureret skoledag med fordybelse, forenkling og variation - i bevægelse! - På Balleskolen får børnene ikke lektier for! Balleskolen er en lektieintegreret skole. Det betyder, at det systematiske, faglige arbejde foregår i skoletiden, organiseret og ledet af professionelle voksne. 

Hurup Skole (Thisted)

Sammen om overgange - Samarbejdsaftale mellem Hurup Skole, Bedsted Skole og Vestervig Skole. Formålet med aftalen er at skabe sammenhæng i elevernes overgang fra 6. til 7. årgang, samt at styrke elevernes faglige og sociale forudsætninger for opstarten i overbygningen.

Tinglev Skole (Aabenraa)

Foreningsdag - Med en foreningsdag bliver de aktiviteter, som byen byder på synliggjort, og eleverne på Tinglev Skole får et større kendskab til de forskellige muligheder de har, hvilket giver dem en større chance for, at finde netop det, der passer til dem.

Slagslunde skole (Egedal)

Gennem musik og sang højner Slagslunde skole elevernes læring og kognitive udvikling samt øger elevernes evne til at samarbejde og deres evne til at fornemme og justere sig selv i forhold til andre. Derudover er musikken og den musiske dimension formålet i sig selv.

Tinglev Skole (Aabenraa)

Morgensamling - På Tinglev Skole har de fokus på at øge trygheden for de mindste elever, øge fællesskabsfølelsen på skolen samt øge fokusset på den musikalske del af skolens kultur. Dette har de gjort ved at indføre morgensamling hver mandag og fredag.

Kongeskærskolen (Bornholm)

Luksusdage (Læring Udenfor Kongeskær, Som Udvikler Sammenholdet) - På Kongeskærskolen bliver en fast ugedag brugt til såkaldte luksusdage for klasserne. Luksusdagen er en veltilrettelagt dag med uderumsundervisning, som indeholder et fagligt forløb for det enkelte klassetrin.

Nordals Skolen (Sønderborg)

Fordybelsesfredage - Formålet med fordybelsesdagene er at give elever på mellemtrinnet og i overbygningen mulighed for at arbejde mere projektorienteret, inddrage det omgivende samfund, fordybe sig i udvalgte stofområder som et led i den understøttende undervisning.

Langmarkskolen (Horsens)

Vild med idræt på Langmarkskolen - Skolen og lokale idrætsklubber har igangsat et tæt samarbejde om idrætsundervisningen på skolens mellemtrin (4.-6. klasserne), således at klubberne inddrages fast i skolens idrætsundervisning. Målet er at højne kvaliteten af undervisningen og elevernes motivation samt at bygge bro ...

Vibeskolen (Nyborg)

Udsyn giver indsigt - Vibeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning UUO, har lavet en nytænkning af og supplement til den eksisterende erhvervspraktik. Eleverne får viden om jobmuligheder i lokalsamfundet, indsamler viden og formidler denne videre.

Mølleskolen (Ry)

Mobile Haver på Mølleskolen i Ry – et innovativt skolehaveforløb til indskolingen. Mølleskolen har givet eleverne naturfaglig viden om planter og praktiske opgaver uden for klasserummet. Samtidig har de styrket elevernes sociale kompetencer og givet dem nye oplevelser med mad og viden om mad.