Videnbank

Videnbank

Folkeskolen og skoleudvikling. Vi indsamler løbende artikler, videoer og forskning på skoleudviklings-området og forsøger at kategorisere al information til gavn for vores interessenter (alle tilmeldte skoler er at finde på forsiden).

Bevægelse i undervisningen

Rapporten har til hensigt at inspirere kommuner, institutioner, skoler, ungdomsuddannelser og øvrige aktører i arbejdet med at udvikle indsatser og initiativer, der fremmer bevægelse og fysisk aktivitet i børn og unges hverdag med henblik på at fremme det gode læringsrum.

Inklusion

Publikationen er et bearbejdet uddrag af publikationen ”Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen”, der blev afsluttet I december 2012. Formålet med dette uddrag er at præsentere den viden, vi nu har om hvilke strategier, der har positiv virkning for inklusion i grundskole...

Vurdering for læring

VFL er en systematisk planlagt proces, hvor tegn på elevens læring bliver brugt både af læreren og eleven sådan at: læreren kan justere egen undervisning, og eleverne kan justere egen læringsstrategi mhp. at lære mest og bedst muligt.

Forsøg med Læring i Bevægelse

”Forsøg med Læring i Bevægelse” er et resultat af et forskningssamarbejde mellem forskere fra Centre of Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus...

Learning Museum Genbesøgt

Learning Museum er et samarbejde mellem Museet for Samtidskunst i Roskilde og Skoletjenesten på Sjælland. Målet med Learning Museum-modellen er at optimere grundskolernes brug af museerne ved at udvikle de lærerstuderendes kompetencer i retning af at kunne udvikle læremidler til brug på museerne.

Coding Class

Coding Class projektet er et pilotprojekt, hvor en række skoler i København og Vejle kommuner har igangsat undervisningsaktiviteter med fokus på kodning og programmering i skolen.

Digitale kompetencer

It i danske skoler i et internationalt perspektiv The International Computer and Information Literacy Study 2013 (ICILS 2013) er en international undersøgelse gennemført af den internationale forskningssammenslutning IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). ICILS undersøger...

Digitale læringsressourcer

Et omdrejningspunkt for at udvikle digital kompetence (digital literacy) er, at elever anvender en bred vifte af digitale teknologier som en del af deres undervisning. Denne rapport afdækker, hvordan digitale teknologier indgår som læringsressourcer i den danske folkeskoles ældste klassetrin og i de gymnasiale ungdo...

På vej mod en digital folkeskole

De overordnede digitale målsætninger for folkeskolen kan ses udlagt i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, der tegner et billede af en folkeskole, hvor it og digitale læremidler indgår som en naturlig del af undervisningen, hvor der er let og overskuelig adgang til digitale læremidler og læringsmå...

Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Der findes og anvendes i stigende grad digitale redskaber i dagtilbud. Formålet med projektet har været at bringe praksis og forskning sammen for at undersøge, hvordan digitale redskaber påvirker den pædagogiske praksis, hvordan man kan indkredse pædagogiske metoder og principper, der understøtter børns digitale kom...
PAF, Power, Attitude, Fokus – alle har ret til en god skolegang. Et fællesprojekt med fokus på fællesskab, trivsel, positiv mindset, og udvikling for elever, personaler og forældre. Systemisk...
DM i skoleudvikling er startet igen, og I kan nu tilmelde jeres skole, hvis I synes, jeres skole fortjener et ekstra skulderklap for et godt udviklingsforløb
Lagoniskolen i Vojens vinder DM i skoleudvikling for projekt om bevægelse, mindfulness og udvikling af elevernes karakterstyrker.
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Skolesamarbejdet i Nord publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2018.
I Dragør bliver lokalhistorien levendegjort og genopført sammen med eksterne aktører i den åbne skole
M.C. Holms Skole bliver hædret for konsekvent og gennemført skole-hjem-samarbejde.
Samarbejde om at gøre eleverne uddannelsesparate giver 3. pladsen ved DM i skoleudvikling 2018
Nordskolens afdeling i Højby i Odsherred Kommune vinder 2. pladsen med digitalisering og programmering
Lagoniskolen sætter med ”faget” ‘KaMiBe’ systematisk livsduelighed på skoleskemaet og udvikler elevernes brede kompetencer gennem bevægelse, mindfulness og træning af karakterstyrke.
Tag plads og vær klar - prisuddelingen begynder snart
"Når bogstaverne driller" er et nytænkende projekt, der letter hverdagen og fremmer læringen for elever med dysleksi
Trivsel og læring kan man ikke bare ’hakke af’ i et skema og tro, at det hele kører, fordi man har snakket om det. Med de nye, tegnede dialogark har Nordre Skole bevæget sig væk fra skemaer for...
Bæredygtig fødevareproduktion med maritime nyttehaver på Hundested Havn. Eleverne er havbønder og dyrker spiselige blåmuslinger og tang. Bæredygtig fødevareproduktion i den økologiske og...
Elevers særlige talent bringes ind i skolen, så talenterne optimeres og skaber værdi for skolen. Et fællesskab på tværs af årgangene dannes via det fælles talent og skaber inspiration.
På Morten Børup Skolen i Skanderborg er ambitionen, at udeskole skal fylde meget. I udeskolen lærer børnene igennem alle sanser, de får en konkret og praktisk dimension på den teoretiske viden fra...
På Ruds Vedby Skole i Sorø Kommune har de et meget aktivt elevråd. Elevrådet går foran. De vil have indflydelse på skolen, så der både skabes trivsel og faglighed på skolen. Elevrådet vil gerne være...
Skolehaven er et dejligt læringsrum, som skaber overgang fra børnehave til skole. Børnene får praktiske erfaringer med dyrkning af blomster og grønsager. De tilegner sig viden om planters livscyklus...
Ungeparlamentet indgår i byudviklingsforløb i samarbejde med Områdefornyelse Kulbanekvarteret og en række eksterne parter. Ungeparlamentet handler om demokratisk dannelse, byudvikling og...
Personalet på Ellebækskolen i Køge tilbydes yoga en gang om ugen. Via træningen reduceres stress, ny, positiv energi oparbejdes, og de laver øvelser sammen - trivslen øges.
Ro, rammer og rare relationer - tryg og relationel klasseledelse på Dyvekeskolen. På Dyvekeskolen er relations arbejdet i centrum på alle klassetrin. Det er vigtigt, at alle elever oplever en tryg og...
Kunsttalentklasser på Skælskør Skole. At give unge mulighed for at forfølge deres talent indenfor de kunstneriske fag i folkeskoleregi. Ved at etablere et unikt og tværfagligt talentmiljø indenfor...
Munkevængets Skole i Kolding Kommune har siden 2015 tilbudt mindfulness i fritiden for børn tilmeldt SFO og klubber.
Klædt på til fremtidens digitale verden - Nordskolen afdeling Højby. Programmering implementeret i skolens fag fra 1. til 9. klasse i samarbejde med Aalborg universitet. Nordskolen ønsker at give...
Fladså triatlon. Et hyggeligt arrangement for hele familien planlagt af Sundhedslinjen på Fladsåkolen, afd. Mogenstrup. Elever og lærere fra Sundhedslinjen har de sidste 3 år afholdt Fladså triatlon...
Børn designer læringslaboratorium på Borgerskolen. En innovativ og autentisk læringsproces for børnene i 5.y, hvor børnene ikke kun er medinddraget omkring etableringen af et læringslaboratorium, de...
”Escape room klassen" på Hørsholm skole– brug dit talent til at skabe den ultimative gåde! Et escape-room er et fysisk eventyr, hvor deltagere i teams samarbejder på tid om at løse en række gåder,...
Styrket elevdemokrati på Frederiksgård Skole. Frederiksgård Skole er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og for fire år siden var det kun elever fra 6. klasse og opefter,...
Egelundskolen, Herstedlundskole, Herstedvesterskole, Herstedøsterskole og Albertslund Ungecenter er med i ”Sammen om – sammen i Albertslund”, et kommunalt projekt om genoprettende praksis....
ForældreForum er en ny praksis, der åbner mulighed for at alle kan bidrage til udviklingen på Skæring Skole. Skolens personale ønsker at udvikle skolen med afsæt i et samarbejde, som bygger på en...
Svend Gønge-skolen, lokalrådet, skolebestyrelsen, foreningslivet, uddannelsesinstitutionerne samt erhvervslivet er gået sammen om at lave en fælles kultur og familiedag hvor ALLE deltager. Skolens...

Sider